SLENCS Algemene Voorwaarden

 1. SLENCS is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 55235042.
 2. SLENCS is aangesloten bij Stichting Beheer Derdengelden SLENCS en deze is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 54614171
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die SLENCS en de aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, inclusief de vervolgopdrachten.
 4. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand indien deze schriftelijk per @mail aan cliënten zijn bevestigd en, vervolgens, het gevraagde voorschot door cliënten is betaald.
 5. SLENCS en de cliënten kunnen op iedere moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als SLENCS of een aan haar verbonden advocaat de opdrachtovereenkomst opzegt, zal deze de noodzakelijke zorgvuldige actie ondernemen om negatieve gevolgen voor cliënten te vermijden.
 6. Uitsluitend SLENCS zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die SLENCS voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan SLENCS verbonden advocaat een bepaalde opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van SLENCS van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van SLENCS en de aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SLENCS in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van SLENCS en de aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van SLENCS plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van SLENCS en de aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 2.000, –.
 7. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens SLENCS en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 8. SLENCS is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. SLENCS en de aan haar verbonden advocaten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 9. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van SLENCS, vrijwaart de opdrachtgever SLENCS en aan haar verbonden advocaten en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 10. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium van SLENCS berekend op basis van een door SLENCS vastgesteld uurtarief, vermeerdert met BTW (indien van toepassing) en het aangegeven percentage voor kantoorkosten. SLENCS is gerechtigd haar uurtarieven en het percentage voor kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij alle lopende opdrachten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met SLENCS gesloten zijn.
 11. SLENCS brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 12. Indien SLENCS met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is SLENCS gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie en niet met de eerstvolgende declaratie.
 13. SLENCS hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is SLENCS gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 14. Indien opdrachtgever nalaat binnen de 14 dagen betalingstermijn na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 15. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is SLENCS gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 16. SLENCS is gerechtigd zaakdossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 17. Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdrachten zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang met de opdrachtgever. De privacyverklaring van SLENCS is te vinden via: www.slencs.com
 18. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SLENCS is Nederlands recht van toepassing.
 19. Op alle tussen SLENCS als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van SLENCS van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos per @mail toegezonden en is te vinden via: www.slencs.com
 20. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van SLENCS, inclusief declaratiegeschillen worden behandeld volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van SLENCS om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen veertien dagen na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.
 21. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter.
 22. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.